Beleid en organisatie

1. VSNO – beleid op basis van geobjectiveerd perspectief

In de samenwerking van het VSNO met VU Amsterdam, wetenschappelijk onderzoekers, professionals uit de praktijk en ervaringsdeskundigen is het bovenstaande in zijn samenhang bestudeerd. Daarin zijn talrijke onderzoeken uit diverse disciplines meegenomen en hieruit zijn en worden aanbevelingen ter verbetering van het Jeugdstelsel geformuleerd. Begin 2019 vangt deze samenwerking ‘Het Jeugdhonk’ aan met publiceren ter bevordering van het bewustzijn en het bespreekbaar maken van de oorzaak en de effecten van het huidige beleid bij scheiding.
Eén van de belangrijke conclusies is dat de huidige aanpak bij scheiding in veel gevallen niet aansluit bij de problematiek van kinderen en ouders zelf. Het houdt kindermishandeling en partnergeweld in stand en bevordert ouderverstoting en langdurende echtscheidingsprocedures. Het beleid wordt aangestuurd op basis van één algemene visie op kinderen, ouders en hun positie in scheiding. Werkwijze en protocollen, informatie overdracht, dossiervorming, kwaliteitsbeoordeling en deskundigheidsbevordering van de geregistreerde professionals zijn hiervan afgeleid. Onverminderd worden kinderen en ouders niet geholpen.

2. VSNO – onafhankelijke aanpak

Het VSNO wordt jaarlijks door een groot aantal ouders met kinderen benaderd voor advies en ondersteuning in de regie van het Neutraal Ouderschap omdat de problematiek van gaslighting en scheiden binnen het Jeugdstelsel niet wordt herkend of erkend. Dit leidt binnen de algemene aanpak bij scheiding voor kinderen en ouders tot machteloosheid, uitputting en trauma. Beide ouders kunnen het VSNO benaderen en zijn dan gehouden aan het kader Neutraal Ouderschap. Het VSNO maakt gebruik van Vroeg Signalering en Methodiek Neutraal Ouderschap.

3. VSNO – samenwerking

Is er na Vroeg Signalering sprake van een ouder die niet bereid of in staat is te handelen in het belang van het kind, dan wordt de andere ouder stevig ondersteund in de regie van het Neutraal Ouderschap richting ex-partner en instanties. Deze ouder wordt ondersteund in de relatie met het kind ter behoud van de identiteit van het kind. In het gehele proces van scheiding werkt het VSNO ten behoeve van hulpzoekende en kinderen intensief samen met o.a. advocaten, mediators, jeugdbeschermers, buurtwerkers, kindertherapeuten, onderzoekers e.a. De regie ligt altijd in handen van de hulpzoekende.

4. VSNO – Het in de Nederlandse samenleving bevorderen van kennis en deskundigheid betreffende de ernstige problematiek van gaslighting en scheiden en gericht op oplossingen!

Tal van professionals zitten klem en herkennen zich in de feitelijke en objectiveerbare visie van het VSNO, waarin het belang van een gezonde ontwikkeling van het kind en hun veiligheid centraal staat. Tal van ervaringsdeskundigen wensen op neutrale wijze deze visie uit te dragen, openbaar, dan wel anoniem en zijn door het VSNO getraind om de problematiek breed uit te dragen, voorlichting te geven, hulpzoekenden bij te staan en in het land bijeenkomsten te organiseren. Het VSNO zet goed getrainde professionals in die bekend zijn met de inhoudelijke problematiek, draagt verder uit, benadert professionals, instanties, wetgevers, beleidsmakers en de media.

Er worden in Nederland vele initiatieven genomen om het kind te beschermen op basis van de visie dat het kind knel zit tussen zijn ouders. De visie van het VSNO is dat de positie van het kind op basis van Vroeg Signalering eerst zal moeten worden gedefinieerd! Op basis van Vroeg Signalering volgt een keuze van aanpak. Deze zal op basis van de werkelijke situatie van het kind dan ook in het hele scheidingsproces consequent door alle professionals moeten worden doorgevoerd ter bescherming van het kind. Om dit mogelijk te maken, zal het VSNO de professionals blijven benaderen die in scheidingsprocedures bij deze kinderen en ouders betrokken zijn.

In de visie van het VSNO staat de inhoudelijke positie van het kind centraal en blijft het kind in de aanpak leidend.
Het Jeugdstelsel dat momenteel is opgetuigd ten behoeve van kinderen hanteert één algemene visie op kinderen en ouders waaraan ouders dienen te voldoen. Het betekent voor kinderen en ouders dat hun inhoudelijke problematiek naar de algemene normen wordt gedefinieerd en zij in de vervolgaanpak jarenlang klem zitten.

0