Bescherming persoonsgegevens

Het Expertise en Studiecentrum VSNO B.V. en de professionals die middels een overeenkomst aan VSNO B.V. verbonden zijn, beheren en verwerken  persoonsgegevens, zoals in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is voorgeschreven.

1. Informatie die wordt verstrekt en welke persoonlijke gegevens bevat, noodzakelijk voor de uitvoering van een opdracht, is voor het VSNO B.V. en de professionals die middels een overeenkomst aan het VSNO B.V. verbonden zijn, ter inzage en blijft in beheer van de opdrachtgever. Na inzage wordt deze informatie vernietigd of indien voor verdere adviezen en begeleiding nodig in een beveiligde omgeving opgeslagen, dan wel zodanig anoniem opgeslagen dat deze niet tot enig persoon of situatie van een persoon is te herleiden.

2. Op verzoek van een opdrachtgever zal alle informatie die tot hem of haar of enig ander persoon is te herleiden terstond worden vernietigd en uit de bestanden worden verwijderd.

3. Is er sprake van overmacht, zoals bij hacking of ander misbruik, zal de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte worden gesteld, als mede de opdrachtgever.

4. Anonieme informatie, zonder enige vermelding van gegevens die persoonlijk zijn of tot een persoon of situatie van een persoon zijn te herleiden, kunnen door het Expertise en Studiecentrum VSNO B.V. worden ingezet voor verbetering van de kwaliteit van de adviezen en de begeleiding, zoals bijv. in intervisie, supervisie en andere vormen van deskundigheidsbevordering en voor wetenschappelijk onderzoek.

5. Het Expertise en Studiecentrum VSNO B.V. en de professionals die middels een overeenkomst aan het VSNO verbonden zijn, hebben geheimhoudingsplicht en zullen slechts informatie verstrekken aan derden als de opdrachtgever hier toe een machtiging heeft ondertekend.

6. Van het bovenstaande wordt afgeweken als er ernstige vermoedens zijn dat adviezen en informatie worden aangewend voor misbruik, geweldpleging of ander crimineel gedrag. Mede gezien de aard van de werkzaamheden van het VSNO en van de professionals die middels een overeenkomst aan VSNO B.V. verbonden zijn, zal aan de wijze waarop van het bovenstaande wordt afgeweken, een zorgvuldige afweging vooraf gaan in collegiaal overleg en mits en indien noodzakelijk in overleg met derde partijen.

0