Wetboek 1 Art 247 1e lid: Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.

Wetboek 1 Art 247 2e lid: Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enig ander vernederende behandeling toe.

Het VSNO ziet beide wetsartikelen van evenredig groot belang voor het kind om zijn gezonde ontwikkeling naar zelfstandigheid te kunnen waarborgen.

Het kind heeft er recht op loyaal te mogen zijn aan zijn beide ouders, maar heeft primair recht om loyaal te zijn aan zichzelf. Ongeacht wat er zich afspeelt in de relatie tussen zijn/haar ouders.

 

Het VSNO staat voor bevordering van de deskundigheid van iedere professional om het narcistisch machtsspel in gaslight-relaties vroeg te signaleren.

  • Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt voor een aanpak die aansluit bij de problematiek en de positie van het kind. Zit het Kind in de Knel door een wederzijdse strijd tussen ouders en zijn deze ouders in basis bereid en in staat om tot overeenstemming te komen, dan wordt ingezet op het verbeteren van de communicatie tussen ouders.In basis gezonde ouders zullen in relatief korte tijd het belang van het kind voorop stellen en tot overeenstemming komen. Zo niet dan is er iets anders aan de hand.
  • Is er sprake van een ouder die per definitie niet in staat is tot wederzijdse communicatie, zoals een ouder met antisociale persoonlijkheidskenmerken die nimmer het belang van het kind kan zien, dan zet het VSNO ‘Methodiek Neutraal Ouderschap’ in ter bescherming van het behoud van de identiteit en een gezonde ontwikkeling van het kind.
  • Het VSNO werkt samen met de professionals die met hun expertise de visie en de gekozen aanpak in het hele scheidingsproces verder consequent ondersteunen ter bescherming van het kind.

Artikel 247 2e lid:

Het misbruik van de loyaliteit van het kind om het beschikbaar te houden om de andere ouder te treffen en deze buiten spel te zetten, is een ernstig vergrijp. Bij scheiding is er dan sprake van Het Kind én een Ouder in de Knel en dit vraagt een andere aanpak dan die momenteel in het algemeen wordt gehanteerd.

Iedere professional die werkt met kinderen en ouders, waarbij een ouder een antisociale persoonlijkheid heeft, heeft de morele plicht voldoende kennis op te doen van gaslight-scheidingen.
Met voldoende kennis en inzicht in deze problematiek en de drijfveren hierachter kan iedere professional in Nederland de repeterende gedrags- en communicatiepatronen herkennen. De professional kan met zijn of haar specifieke expertise een consequente aanpak bij scheiding bevorderen.

Geweld stopt niet vanzelf! 

 

 

0