Kwaliteit

  • Het Expertise en Studiecentrum VSNO B.V. adviseert en traint particulieren en professionals in de regie van Vroeg Signalering en Neutraal Ouderschap op basis van een overeenkomst (verbintenissenrecht).
  • In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van partijen omschreven en waar partijen aan dienen te voldoen.
  • In de overeenkomst is een klachtenprocedure opgenomen.

Klachten

Partijen zijn overeengekomen
1. Bij klachten ten aanzien van de dienstverlening zal de opdrachtgever deze per brief verzenden naar info@vsno.nl. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van een klachtbrief zal aan opdrachtgever een inhoudelijke reactie op zijn of haar klacht worden toegezonden. In een persoonlijk gesprek of indien gewenst telefonisch zal de klacht en de reactie daarop worden besproken.

2. Mochten de meningen zodanig verdeeld blijven dat deze niet naar tevredenheid van partijen kunnen worden opgelost, dan zal een Mediator worden betrokken en zullen beide partijen zich inspannen om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. De kosten hier voor zullen door partijen bij helfte worden gedragen.

3. Als de voorgaande stappen zijn genomen en dit heeft niet geleid tot een oplossing, dan kan de inhoud van de klacht worden voorgelegd aan de Rechter. Het Nederlands recht is dan van toepassing.

Disclaimer

In de DSM V valt onder cluster B persoonlijkheidsstoornissen de antisociale persoonlijkheidsstoornis en deze wordt gediagnosticeerd o.a. aan de hand van narcistische kenmerken. Het Expertise en Studiecentrum VSNO B.V. spreekt gemakshalve van de narcist en duidt hiermee op een persoon die binnen een neutraal kader van ouderschap onverminderd gebruik maakt van specifieke en repeterende gedrags- en communicatiepatronen en die niet aanspreekbaar en veranderbaar is.

Het VSNO is op basis van jarenlange praktijkervaring van mening dat het stellen van een diagnose om aan te tonen dat een ouder niet kan handelen in het belang van het kind, de kinderen ook direct in gevaar kan brengen.

0